The Regulatory Network ofCMPG1-Vin Wheat-Blumeria graminisf. sp.triticiInteraction Revealed by Temporal Profiling Using RNA-Seq
发布时间:2020-11-12 浏览次数:
 

Jia Liu,Li Sun,Yiming Chen,Luyang Wei,Yongli Hao,Zhongyu Yu,Zongkuan Wang ,Heng Zhang,Xu Zhang,Mengli Li,Haiyan Wang,Jin Xiao,Xiue Wang

The Regulatory Network ofCMPG1-Vin Wheat-Blumeria graminisf. sp.triticiInteraction Revealed by Temporal Profiling Using RNA-Seq

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES IF5=4.331