LBX28/BBX29, HY5 and BBX30/31 form a feedback loop to fine-tune photomorphogenic development
发布时间:2020-09-01 浏览次数:
 

Zhaoqing Song,Tingting Yan,Jiujie Liu,Yeting Bian,Yueqin Heng,Fang Lin, Yan Jiang,Xing Wang Deng,Dongqing Xu

LBX28/BBX29, HY5 and BBX30/31 form a feedback loop to fine-tune photomorphogenic development

PLANT JOURNAL IF5=6.467