Enhanced photosynthetic activity in pak choi hybrids is associated with increased grana thylakoids in chloroplasts
发布时间:2020-09-01 浏览次数:
 

Tongkun Liu,Weike Duan,Zhongwen Chen,Jingping Yuan,Dong Xiao,Xilin Hou,Ying Li

Enhanced photosynthetic activity in pak choi hybrids is associated with increased grana thylakoids in chloroplasts

PLANT JOURNAL IF5=6.467