Mutation ofHPR1encoding a component of the THO/TREX complex reduces STOP1 accumulation and aluminium resistance inArabidopsis thaliana
发布时间:2020-07-06 浏览次数:
 

Jinliang Guo,Yang Zhang,Huiling Gao,Shengben Li,Zhen-Yu Wang,Chao-Feng Huang

Mutation ofHPR1encoding a component of the THO/TREX complex reduces STOP1 accumulation and aluminium resistance inArabidopsis thaliana

NEW PHYTOLOGIST IF5=8.344