Knockdown of GmVQ58 encoding a VQ motif-containing protein enhances soybean resistance to the common cutworm (Spodoptera litura Fabricius)
发布时间:2020-07-06 浏览次数:
 

Xiao Li,Rui Qin,Qing Du,Linyan Cai,Dezhou Hu,Haiping Du,Hui Yang,Jiao Wang ,Fang Huang,Hui Wang,Deyue Yu

Knockdown of GmVQ58 encoding a VQ motif-containing protein enhances soybean resistance to the common cutworm (Spodoptera litura Fabricius)

JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY IF5=6.305