OsMFS1/OsHOP2 Complex Participates in Rice Male and Female Development
发布时间:2020-07-06 浏览次数:
 

Jiayu Lu,Chaolong Wang,Haiyu Wang,Hai Zheng,Wenting Bai,Dekun Lei,Yunlu Tian,Yanjia Xiao,Shimin You,Qiming Wang,Xiaowen Yu,Shijia Liu,Xi Liu,Liangming Chen,Ling Jang,Chunming Wang,Zhigang Zhao,Jianmin Wan

OsMFS1/OsHOP2 Complex Participates in Rice Male and Female Development

FRONTIERS IN PLANT SCIENCE IF5=4.855