Melatonin confers cadmium tolerance by modulating critical heavy metal chelators and transporters in radish plants
发布时间:2020-06-03 浏览次数:
 

Liang Xu,Fei Zhang,Mingjia Tang,Yan Wang,Junhui Dong,Jiali Ying, Yinglong Chen,Bing Hu,Cui Li,Liwang Liu.

Melatonin confers cadmium tolerance by modulating critical heavy metal chelators and transporters in radish plants

JOURNAL OF PINEAL RESEARCH IF5=12.197