GPA5 Encodes a Rab5a Effector Required for Post-Golgi Trafficking of Rice Storage Proteins
发布时间:2020-06-03 浏览次数:
 

Yulong Ren,Yihua Wang,Tian Pan,Yunlong Wang,Yongfei Wang,Lu Gan, Zhongyan Wei,Fan Wang,Mingming Wu,Ruonan Jing,Jiachang Wang,Gexing Wan,Xiuhao Bao,Binglei Zhang,Pengcheng Zhang,Yu Zhang,Yi Ji,Cailin Lei,Xin Zhang,Zhijun Cheng,Qibing Lin,Shanshan Zhu,Zhichao Zhao,Jie Wang,Chuanyin Wu,Lijuan Qiu,Haiyang Wang,Jianmin Wan.

GPA5 Encodes a Rab5a Effector Required for Post-Golgi Trafficking of Rice Storage Proteins

PLANT CELL IF5=9.848