Rice qGL3/OsPPKL1 Functions with the GSK3/SHAGGY-Like Kinase OsGSK3 to Modulate Brassinosteroid Signaling
发布时间:2019-08-12 浏览次数:
 

Xiuying Gao, Jia-Qi Zhang, Xiaojun Zhang, Jun Zhou, Zhisheng Jiang, Peng Huang, Zhengbin Tang, Yongmei Bao, Jinping Cheng, Haijuan Tang, Wenhua Zhang, Hongsheng Zhang, Ji Huang

Rice qGL3/OsPPKL1 Functions with the GSK3/SHAGGY-Like Kinase OsGSK3 to Modulate Brassinosteroid Signaling

PLANT CELL IF5=9.378