Genome-wide analyses and expression patterns under abiotic stress of NAC transcription factors in white pear (Pyrus bretschneideri)
发布时间:2019-08-12 浏览次数:
 

Xin Gong, Liangyi Zhao, Xiaofei Song, Zekun Lin, Bingjie Gu, Jinxuan Yan, Shaoling Zhang, Shutian Tao & Xiaosan Huang

Genome-wide analyses and expression patterns under abiotic stress of NAC transcription factors in white pear (Pyrus bretschneideri)

BMC PLANT BIOLOGY IF5=4.381