Overexpression of a soybean YABBY gene, GmFILa, causes leaf curling in Arabidopsis thaliana
发布时间:2019-08-12 浏览次数:
 

Hui Yang, Guixia Shi, Xiao Li, Dezhou Hu, Yanmei Cui, Jinfeng Hou, Deyue Yu & Fang Huang

Overexpression of a soybean YABBY gene, GmFILa, causes leaf curling in Arabidopsis thaliana

BMC PLANT BIOLOGY IF5=4.381