The Potassium Transporter SIHAK10 Is Involved in Mycorrhizal Potassium Uptake
发布时间:2019-06-06 浏览次数:
 

Jianjian Liu,Junli Liu,Jinhui Liu,Miaomiao Cui,Yujuan Huang,Yuan Tian,Aiqun Chen and Guohua Xu

The Potassium Transporter SIHAK10 Is Involved in Mycorrhizal Potassium Uptake

PLANT PHYSIOLOGY IF5=6.62