High-resolution chromosome painting with repetitive and single-copy oligonucleotides in Arachis species identifies structural rearrangements and genome differentiation
发布时间:2018-11-04 浏览次数:
 

Pei Du,Lina Li,Hua Liu,Liuyang Fu,Li Qin,Zhongxin Zhang,Caihong Cui,Ziqi Sun,Suoyi Han,Jing Xu,Xiaodong Dai,Bingyan Huang,Wenzhao Dong,Fengshou Tang,Lifang Zhuang,Yonghua Han,Zengjun Qi,and Xinyou Zhang

High-resolution chromosome painting with repetitive and single-copy oligonucleotides in Arachis species identifies structural rearrangements and genome differentiation

BMC PLANT BIOLOGY IF5=4.541