Diversification and independent domestication of Asian and European pears
发布时间:2018-09-05 浏览次数:
 

Jun Wu,Yingtao Wang,Jiabao Xu,Schuyler S. Korban,Zhangjun Fei, Shutian Tao,Ray Ming, Shuaishuai Tai, Awais M. Khan, Joseph D. Postman, Chao Gu, Hao Yin, Danman Zheng, Kaijie Qi, Yong Li, Runze Wang, Cecilia H. Deng, Satish Kumar, David Chagné, Xiaolong Li, Juyou Wu, Xiaosan Huang, Huping Zhang, Zhihua Xie, Xiao Li, Mingyue Zhang, Yanhong Li, Zhen Yue, Xiaodong Fang, Jiaming Li, Leiting Li, Cong Jin, Mengfan Qin, Jiaying Zhang, Xiao Wu, Yaqi Ke, Jian Wang, Huanmimg Yang and Shaoling Zhang

Diversification and independent domestication of Asian and European pears

GENOME BIOLOGY IF5=13.554