Phosphatidic Acid Counteracts S-RNase Signaling in Pollen by Stabilizing the Actin Cytoskeleton
发布时间:2018-09-05 浏览次数:
 

Jianqing Chen, Peng Wang, Barend H. J. de Graaf, Hao Zhang, Huijun Jiao, Chao Tang, Shaoling Zhang, Juyou Wu

Phosphatidic Acid Counteracts S-RNase Signaling in Pollen by Stabilizing the Actin Cytoskeleton

PLANT CELL IF5=9.996