OsCNGC13 promotes seed-setting rate by facilitating pollen tube growth in stylar tissues
发布时间:2017-09-05 浏览次数:
 

Yang Xu , Jie Yang , Yihua Wang , Jiachang Wang, Yang Yu, Yu Long, Yunlong Wang, Huan Zhang, Yulong Ren, Jun Chen, Ying Wang, Xin Zhang, Xiuping Guo, Fuqing Wu, Shanshan Zhu, Qibing Lin, Ling Jiang, Chuanyin Wu, Haiyang Wang, Jianmin Wan

OsCNGC13 promotes seed-setting rate by facilitating pollen tube growth in stylar tissues

PLOS GENETICS IF5=7.481