WHITE STRIPE LEAF4 Encodes a Novel P-Type PPR Protein Required for Chloroplast Biogenesis during Early Leaf Development
发布时间:2017-09-05 浏览次数:
 

Ying Wang,Yulong Ren,Kunneng Zhou,Linglong Liu,Jiulin Wang,Yang Xu,Huan Zhang,Long Zhang, Zhiming Feng,Liwei Wang,1 Weiwei Ma,Yunlong Wang,Xiuping Guo,Xin Zhang,Cailin Lei,Zhijun Cheng,and Jianmin Wan

WHITE STRIPE LEAF4 Encodes a Novel P-Type PPR Protein Required for Chloroplast Biogenesis during Early Leaf Development

FRONTIERS IN PLANT SCIENCE IF5=4.461