Comparative transcriptomics uncovers alternative splicing and molecular marker development in radish (Raphanus sativus L.)
发布时间:2017-09-05 浏览次数:
 

Xiaobo Luo, Liang Xu, Dongyi Liang, Yan Wang, Wei Zhang, Xianwen Zhu, Yuelin Zhu, Haiyan Jiang, Mingjia Tang and Liwang Liu

Comparative transcriptomics uncovers alternative splicing and molecular marker development in radish (Raphanus sativus L.)

BMC GENOMICS IF5=4.276