Mapping and validation of quantitative trait loci associated with wheat yellow mosaic bymovirus resistance in bread wheat
发布时间:2012-09-04 浏览次数:
 

Zhu, XB (Zhu, Xiaobiao); Wang, HY (Wang, Haiyan); Guo, J (Guo, Jiao); Wu, ZZ (Wu, Zhenzhen); Cao, AZ (Cao, Aizhong); Bie, TD (Bie, Tongde); Nie, MJ (Nie, Mingjuan); You, FM (You, Frank M.); Cheng, ZB (Cheng, Zhaobang); Xiao, J (Xiao, Jin); Liu, YY (Liu, Yangyang); Cheng, SH (Cheng, Shunhe); Chen, PD (Chen, Peidu); Wang, XE (Wang, Xiue) Mapping and validation of quantitative trait loci associated with wheat yellow mosaic bymovirus resistance in bread wheat THEORETICAL AND APPLIED GENETICS : 124 : 1 : 177-188 DOI: 10.1007/s00122-011-1696-3 出版年: JAN 2012 IF 3.297

http://www.springerlink.com/content/j04v5360618l7841/